Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek a https://poloszsofia.hu domain címen elérhető honlap (a továbbiakban: „Honlap”) felhasználási feltételeire vonatkozik, beleértve annak összes aloldalát is. Az oldal üzemeltetője a TestReForma Kft. (székhely: 1163 Budapest, Lipcse u. 9., cégjegyzékszám: 01-09-408296, adószám: 29171505-2-42, elektronikus elérhetőség: hello@poloszsofia.hu; a továbbiakban: „Szolgáltató”).

I. Megvásárolható szolgáltatások

 1. Szolgáltató a Honlap felületén saját készítésű videós kurzusait, önálló edzésvideóit, valamint időszakos edzésprogramjait értékesíti.
 2. Megvásárolható szolgáltatások, termékek köre:
  1. TestReForma Klub havi tagság – A TestReForma online tornaklub egy havidíjas előfizetés, azaz a klubtagság havonta megújuló bankkártyás fizetés ellenében váltható meg. A havidíjat a rendszer minden hónapban automatikusan levonja, mindaddig, amíg a tagságot Megrendelő le nem mondja (vagy a bankkártya érvényessége le nem jár). A tagság bármikor szabadon lemondható. Az előfizetés kikapcsolható a klub online felületén manuálisan, de lemondható írásban is, a következő email címre küldött levélben: hello@poloszsofia.hu
  2. HasReForma Program – időszakosan meghirdetett, 9 hetes, online edzésprogram egyszeri (nem megújuló) fizetéssel.
  3. Különböző videós kurzusok, edzésvideók, egyéb digitális termékek – szintén egyszeri fizetéssel megvásárolhatóak.
 3. A megrendelések leadása a Honlapon kizárólag elektronikus úton lehetséges, a https://www.poloszsofia.hu webcím alatt elérhető oldalon keresztül. Ettől eltérő rendeléseket a Szolgáltató nem köteles elfogadni.
 4. A Honlapon megvásárolható termékek ára magyar forintban értendő, és az Áfát tartalmazza.
 5. A Honlapon található szolgáltatások nevét, leírását a Szolgáltató részletesen feltünteti, ugyanakkor ezek változtatási jogát fenntartja.
 6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató külön leírásban, teljes körűen tájékoztatja a Honlap felhasználóit az akció időtartamáról, illetve részleteiről a https://www.poloszsofia.hu oldalon.
 7. Szolgáltató a Honlapon kínált szolgáltatásokat legjobb tudása szerint állította össze, ugyanakkor az egyes videók, edzéstervek nem garantálják a Megrendelőnél az általa kívánt cél biztos elérését, mivel ez több, a Szolgáltatón kívülálló tényező függvénye. Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget semmilyen konkrét cél eléréséért.
 8. Az oldalon található edzésvideók, edzésprogramok megkezdése előtt Szolgáltató határozottan javasolja, hogy Megrendelő konzultáljon az orvosával, illetve végeztessen el egy teljes körű orvosi vizsgálatot, annak érdekében, hogy a mozgásprogramot biztonsággal megkezdhesse. Különös tekintettel a szív- és érrendszeri problémákra, valamint a különféle mozgásszervi panaszokra (például gerinc- és egyéb sérvek).

II. A rendelés menete

 1. A megrendelés leadása regisztrációhoz, illetve az oldalon történő belépéshez kötött, hiszen a videók, kurzusok, egyéb tartalmak megtekintéséhez felhasználói fiók létrejötte szükséges, amely a regisztrációval történik meg.
 2. A megrendelés a Megrendelő ****alábbi adatainak megadásával adható le: e-mail cím, utónév, családnév, cím (utca, házszám, emelet, ajtószám), település, ország, régió, irányítószám, telefonszám.
 3. A Honlapon az alábbi fizetési módok választhatóak: kizárólag bankkártyás fizetés, a Stripe rendszerén keresztül..
 4. A fizetést követően a megrendelt kurzus megtekinthetővé válik a Megrendelő regisztrációkor létrejött felhasználói felületén, tetszőleges számú alkalommal.
 5. Amennyiben a Megrendelő minden adatot teljeskörűen és helyesen megadott, jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a honlapon közzétett adatkezelési tájékoztató elfogadását követően, a „Megrendelem” gomb használatával véglegesíti rendelését.
 6. A „Megrendelem” gomb megnyomásával a Megrendelő a kiválasztott termékre vételi ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikus visszaigazoló üzenetet kap a rendelés összegzésével, valamint a kurzus megtekintéséhez szükséges linkekkel és egyéb információkkal. Amennyiben a fenti visszaigazolás a részletezett tartalommal nem érkezik meg 48 órán belül, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
 7. A Szolgáltató nem felel a megrendelés leadásának olyan hibájáért, amely a Megrendelőnek felróható (így különösen a hibás adatbevitelért), vagy amely rajta kívül álló okból következett be (így különösen az áram- és internet-szolgáltatás kimaradása miatt).

IV. Elállás, felmondás

 1. A Kormányrendelet értelmében a Megrendelő a megrendelt termék kézhezvételét, illetve a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követő 14 napon belül jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja, írásban.
 2. A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének/a szolgáltatás nyújtásának megkezdése napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A kézhezvétel időpontja a letöltés időpontja. A kézhezvétel időpontja kétség esetén a Szolgáltatótól megtudható. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállás jelzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő részére a visszaküldött termék vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a Megrendelőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát (illetőleg a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Szolgáltatónak módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő az elállási szándékát az eredeti letöltéstől számított 14 napon belül e-mailben vagy postai úton elküldte. A visszatérítés főszabályként a megrendelés során választott fizetési móddal megegyezően történik, ugyanakkor, ha a Szolgáltatónak bármilyen okból kifolyólag más teljesítési mód kevesebb terhet jelent, úgy jogosult azt választani. Amennyiben az eredetitől eltérő visszatérítési mód kerül alkalmazásra, úgy a Megrendelőt ebből kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli.
 3. A teljesítés megkezdését követően felmondott szerződés esetén, a Megrendelő köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A Megrendelő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.
 4. A Megrendelő elállási jogát nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:

(a) olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére szabtak;

(b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

(c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

(d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

(e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Megrendelő a csomagolást felbontotta;

(f) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

(g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

(h) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

A Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

V. Kellékszavatosság

 1. A megrendelt termék hibája esetén a Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
 2. Nem minősül hibásnak a termék, ha annak lejátszása/megnyitása a Megrendelő nem megfelelő hardveres vagy szoftveres környezetének köszönhető (a kompatibilitási adatokért kérjük, forduljon a Szolgáltatóhoz!).
 3. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Megrendelő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Megrendelő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

VI. Felelősség

Felelősség korlátozása: Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

(a) Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a felhasználót abban, hogy csatlakozzon a Honlap oldalához, illetve, hogy ott megrendelést adjon le.

(b) A felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

(c) A Megrendelő oldalán jelentkező technikai hibákért, inkompatibilitásért, amelyből kifolyólag nem tudja megnyitni, felhasználni a Szolgáltatást.

(d) A megrendelő esetleges fizikai sérüléseiért, egészségügyi problémáiért. A mozgásprogramok és edzésvideók alapján Megrendelő önállóan végzi a gyakorlatokat – kizárólag a saját felelősségére. A gyakorlatok helytelen végrehajtásából, Megrendelő egészségügyi állapotából, vagy bármilyen egyéb okból bekövetkező sérülésekért és más egészségügyi problémákért Szolgáltató nem felelős. Szolgáltató kimondottan javasolja, hogy a mozgásprogram megkezdése előtt, továbbá a program során bármikor, ha bármilyen szokatlan testérzet, fájdalom vagy egyéb fizikai tünet jelentkezik, Megrendelő azonnal szakítsa meg a feladat végrehajtását, és konzultáljon orvosával!

A Szolgáltató tájékoztatja a Weboldal felhasználóit, hogy minden felhasználó maga köteles megfelelő vírusvédelemről gondoskodni.

A Szolgáltató tájékoztatja a Honlap felhasználóit, hogy a Honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja.

A Honlapon közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a Honlap használatából-, használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

VII. Panaszkezelés

 • A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy székhelye az alábbi címen található: 1163 Budapest, Lipcse u. 9.
 • A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye megegyezik a Szolgáltató székhelyével.
 • A felhasználók panaszaikkal elsősorban elektronikus úton fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, az alábbi e-mail címen: testreformakft@gmail.com
 • A felhasználók jogosultak panaszukat szóban vagy írásban közölni.
 • A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadni; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb a panaszra vonatkozó érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 • A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.
 • A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: (a) a felhasználó neve, lakcíme, (b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, (c) a felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, (d) a Szolgáltató nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, (e) a jegyzőkönyvet Megrendelő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a felhasználó aláírása, (f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, (g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 • Az írásbeli panasz esetén a Szolgáltató a panasz beérkezését követő harminc napon belül ad érdemben írásbeli választ és intézkedik annak közlése iránt.
 • A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 • A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy jogvita esetén panaszaikkal a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhatnak (címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; telefonszáma: 06-1-488-2131, fax száma: 06-1-488-2186; e-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu).

VIII. Szerzői jogok

 • A Honlap megjelenését, elrendezését, szerkesztését, a Honlapon megjelenő tartalmakat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet.
 • Előzetes írásos engedély nélküli felhasználás esetén a felhasználó elfogadja, hogy számára a jogtulajdonos napi 100.000 Ft + ÁFA tartalomhasználati díjat számlázni jogosult.
 • A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy részeit reprodukálni, másolni, tárolni vagy terjeszteni.

IX. Záró rendelkezések

 • A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 • A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben az egyes felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények előzetes értesítés nélküli törlésére.
 • Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Kormányrendelet, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
 • Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. június 13. napjától hatályosak, és visszavonásig érvényesek. Amennyiben a Szolgáltató bármilyen módosítást eszközöl, úgy ezen módosítások a közzététellel egy időben lépnek hatályba.

Budapest, 2023. június 13.

 

TestReForma Kft.